Wie vecht er tegen de draak?

De TAS 
Een website bestemd voor de Tweede Fase van het St.-Maartenscollege
Webmaster: detas@koezeweb.info

Stuur een e-mail naar De TAS !

Onderwijsprijs
Zuid-Holland 2002

;

HOME
Jaargenda
HOTLINKS
Archief
Citaten
PWS-tips
FAQ
Talen
Wereldliteratuur
A tot Z
Nederlands
Grammatica
Literatuur
Poëzie
Dialecten
Engels
Grammatica
Literatuur
Poëzie
Frans
Grammatica
Literatuur
Duits
Grammatica
Literatuur
Dialecten
Klass.talen
Algemeen
Latijn
Grieks
Geschiedenis
Algemeen
Oudheid
Middeleeuwen
Oorlogen
Militaria
Raadsels
Musea
Landeninfo
Staatsinrichting
Algemeen
Vorstenhuizen
Landeninfo
Aardrijkskunde
Algemeen
Geologie
Fantasie
Transport
Landeninfo
Economie
Internationaal
Beleggen
Bedrijven
Consumenten
Banken
Science
Geschiedenis
Pseudo
Media
ANW
Docentensites
Musea
Natuurkunde
Atoomfysica
Optica
Geluid
Mechanica
Magn./Electr.
Energie
Docentensites
Scheikunde
Per.syst.
Organisch
Biologie
De Mens
Fauna
Flora
Microbiologie
Organisaties
Huisdieren
De Tuin
Evolutie
Dierentuinen
Musea
Meteorologie
Astronomie
Zonnestelsel
Heelal
Ruimtevaart
Radio
Leven
Wiskunde
Geschiedenis
Stat./Kansrek.
Getaltheorie
Meetkunde
Fractals
Krommen
Rekenmachine
Wedstrijden
Denksport
Tijdrekening
Codering
ICT
CKV
Beeld.kunsten
Kunstenaars
Galeries
Buitenland
Musea
Architectuur
Film

Acteurs

Theater
Mode
Muziek
Instrumenten
Artiesten
Soorten
Klassiek
Katechese
Katholicisme
Protestantisme
Overige
Bijbel
Gebouwen
Spiritualiteit
Filosofie e.d.
Milieu
Seks.voorl
Drugs
Organisaties
Diversen
Verzorging
 Sport
Darts
Hockey
Oefeningen
Voetbal
Genealogie
Algemeen
Nederland
Buitenland
Tweede Fase
Werkstukken
Oefenen
Vervolgstudie
Studentenleven
Werken
Jongeren
Testen
Buitenland
Vaardigheden
School e.o.
(oud-)SMC-ers
Jeugd
Omgeving
Privé
Funstuff
Media
Audiovisueel
Kranten
Winkels
Boeken
Verzekeringen
Diversen
Zoeken
 

 

Aan de antwoorden op onderstaande vragen kunnen geen rechten ontleend worden. Wil je zekerheid omtrent de juistheid in jouw geval, wend je dan tot de schoolleiding!

1. Waarom is de naam De TAS gekozen voor dit weekblaadje en de bijbehorende website?
2. Hoe lang mag een leraar doen over het nakijken van een proefwerk?

3. Mag je een proefwerk altijd overdoen als je afwezig bent geweest?

4. Mag een leraar andere gegevens (bijv. gedrag en ijver) laten meetellen bij het vaststellen van rapportcijfers?

5. Wat zijn de overgangsnormen in de Tweede Fase?

6. Mag je een praktische opdracht herkansen?
7.  Moet je ook de praktische opdrachten opnieuw doen, als je blijft zitten in 4 Havo
8. Mag je alle toetsen herkansen?
9. Wat mag wel en wat mag niet met de Grafische Rekenmachine op het examen?
10. Krijg je extra tijd als je dyslectisch bent?
11. Waarom mag je geen mobiele telefoon bij je hebben tijdens je examen?
12. Wanneer ben je absent en wanneer spijbel je?

13. Wat houdt het Nieuw Elan in?

14. Wat zijn de belangrijkste regels op school?
15. Mag je een Grafische Rekenmachine gebruiken bij het vak Economie?
16. Wat is de regeling Computergebruik van het St.-Maartenscollege?
17. Hoe werkt de FTP-server van het St.-Maartenscollege?

18. Wat is de MaartensStandaard?
19. Kun je een e-mail abonnement nemen op de TAS?
20. Wat zijn de regels in de examenzaal (bij examens en schoolonderzoeken) ?
21. Wat gebeurt er bij frauduleus gedrag in de examenzaal?
22. Wat gebeurt er bij fraude met werkstukken?
23. Ik zit in 4M en wil volgend jaar naar 4H. Kan dat?
24. Ik zit in 5H en wil volgend jaar naar 5V. Kan dat?

1. Waarom is de naam De TAS gekozen voor dit weekblaadje en de bijbehorende website?

 Het komt ongetwijfeld een beetje oubollig over, maar ja, niet alles hoeft flitsend te zijn in het leven. Allereerst is dit blaadje de zuster van de nieuwsbrief van het personeel van onze school, de PIJP. Net zo oubollig dus.
Volgens Van Dalen heeft het woord tas vijf betekenissen die allemaal op de Tweede Fase kunnen slaan.
Het is de bedoeling dat dit blaadje meegenomen wordt in de schooltas om thuis eventueel gebruik te maken van de gegeven tips.
De Tweede Fase blijkt een enorme berg werk op te leveren.
Af en toe is het goed om even te ontspannen met een kopje thee.
De Tweede Fase kan als aanbeeld dienen waarop je persoonlijke ontwikkeling vorm wordt gegeven.
Er zijn aanwijzingen dat flinke meisjes minder moeite hebben met de Tweede Fase dan jongens.
Welnu, redenen genoeg voor deze naam.

2. Hoe lang mag een leraar doen over het nakijken van een proefwerk?

De leraar dient een proefwerk binnen tien werkdagen gecorrigeerd te hebben. Van deze termijn kan alleen in overleg met de rector worden afgeweken tijdens het Centraal Examen, het schoolonderzoek of in andere bijzonder omstandigheden.  (N.B. Dit geldt ook voor werkstukken en practica)(zie het reglement cijfergeving)

3. Mag je een proefwerk altijd overdoen als je afwezig bent geweest?

Leerlingen die om een geldige reden een proefwerk hebben gemist, dienen zich zo spoedig mogelijk bij de leraar te melden. Zij worden in de gelegenheid gesteld dit proefwerk in te halen op de door de school bepaalde proefwerkmiddag of op een tijdstip dat door de leraar wordt bepaald. Wanneer een leerling ongeoorloofd afwezig is geweest bij de afname van een toets, kan de leraar voor de leerling het cijfer één noteren.(N.B. Dit geldt ook voor werkstukken en practica) (zie reglement cijfergeving)

4. Mag een leraar andere gegevens (bijv. gedrag en ijver) laten meetellen bij het vaststellen van rapportcijfers?

Ja, mits hij dat aan zijn leerlingen bekend maakt. De leraar deelt aan het begin van het schooljaar mee hoe zijn rapportcijfers worden berekend.

5. Wat zijn de overgangsnormen in de Tweede Fase?

Je moet in 4H en 4V aan de volgende eisen voldoen:
a. Je mag maximaal 1 x 4 of 2 x 5 of 1 x 4 en 1 x 5 hebben en voor de overige vakken 6,0 of hoger;
b. De vakken CKV, KCV, LO en Godsdienst moeten gemiddeld voldoende zijn.
c. OSBK moet naar behoren worden afgesloten.
Als je door één cijferverbetering over zou kunnen gaan, dan heb je recht op een herexamen, waarbij de rapportvergadering bepaalt in welk vak je dat moet doen en welk cijfer je moet halen.
Je moet in 5V aan de volgende eisen voldoen:
a. Je mag hoogstens vier tekorten hebben, verdeeld over hoogstens 3 vakken;
B. Je mag voor hoogstens één profielvak een onvoldoende hebben.
(N.B. De overgangsnormeringen veranderen soms iets, dus kijk voor de zekerheid in het laatste cijferboekje of informeer bij je afdelingsleider!)
 

6. Mag je een praktische opdracht herkansen?

De regeling is als volgt (zie PTA-reglement): 
Er zijn twee uiterste inleverdata. Bij inleveren op of voor de eerste datum beoordeelt de docent het werk. Indien het resultaat onvoldoende is, geeft de docent aanwijzingen hoe het resultaat alsnog voldoende kan worden. Verbeteringen kunnen aangebracht worden tot de tweede inleverdatum.  De eindbeoordeling kan dan alsnog onvoldoende zijn.  Als je je niet aan de eerste inleverdatum houdt, vervalt het recht op verbetering. Als je op de tweede inleverdatum nog steeds niets ingeleverd hebt, dan wordt het cijfer 1 toegekend, bijzondere omstandigheden daargelaten. Herkansen van een praktische opdracht is niet mogelijk.

7. Moet je ook de praktische opdrachten opnieuw doen, als je blijft zitten in 4 Havo? 

Leerlingen die 4 HAVO overdoen maar praktische opdrachten en/of handelingsdelen voldoende hebben gemaakt, hoeven deze onderdelen niet opnieuw te doen. Deze gegevens zijn opgenomen in het examendossier en blijven staan. Dit betekent dus een kleine verlichting van het jaarprogramma. Voor CKV1 geldt deze regeling ook. Bij het vak Informatica zullen de doubleurs het volledige vak over moeten doen, daar dit vak voor circa 50% uit praktische opdrachten bestaat, die bovendien anders van aard zijn dan het afgelopen schooljaar.

8. Mag je alle toetsen herkansen in de Tweede Fase?

I.v.m. het vervallen van de meeste PTA-toetsen 4H/4V/5V geldt er nu een andere regeling. Raadpleeg de PTA-bijbel, je afdelingsleider of de TAS. 

9. Wat mag wel en wat mag niet met de Grafische Rekenmachine op het examen?

In de tweede fase is bij de volgende vakken is het gebruik van de grafische rekenmachine toegestaan: alle wiskundes, natuurkunde, scheikunde en economie. Het geheugen van deze machine hoeft voor aanvang van het examen niet te worden gewist. Het is echter niet toegestaan de grafische rekenmachine van een andere kandidaat te gebruiken. Doorgeven mag dus niet.
 

10.Krijg je extra tijd als je dyslectisch bent?

Ja, dan heb je recht op extra tijd bij examens, proefwerken, enz. Je kunt ook de opgaven in een groter formaat krijgen. Dat is echter niet bij alle docenten bekend. Neem zo nodig contact op met je afdelingsleider om te zorgen dat hij de benodigde info richting docenten verzorgt.

11. Waarom mag je geen mobiele telefoon bij je hebben tijdens je examen?

Er is wettelijk voorgeschreven wat je wel en niet mag doen of bij je hebben tijdens examens. Het bij je hebben van zend- en ontvangstapparatuur is verboden. Heb je dus een mobieltje bij je (ook al staat hij uit!), dan overtreed je de wet en kan je dus de verdere deelname aan het examen ontzegd worden.

12. Wanneer ben je absent en wanneer spijbel je?

Voor een geldige afwezigheid op school hebben we een aantal afspraken gemaakt die we hieronder nog eens noemen:
a. De
ziektemelding moet door een van je ouders of verzorgers tussen 8.00 en 9.00 uur gemeld worden bij de administratie (tel. 070- 3867272).
b. Bij terugkeer op school moet je een briefje inleveren bij je afdelingsleider, waarin je vermeldt dat je weer op school bent.
c. Bezoeken aan artsen moet je van te voren kenbaar maken bij de afdelingsleider.
d. Buitengewoon verlof voor bijv. een bruiloft moet schriftelijk gedaan worden bij je afdelingsleider.
e. Mocht je door je afwezigheid een proefwerk gaan missen, dan neem je van te voren contact op met de docent om iets te regelen.
f. De afdelingsleider accepteert niet meer dat er een brief achteraf komt met de ziektemelding. Dit is misschien de laatste tijd een beetje regel geworden, maar het maakt de administratie van de absenten bijna onmogelijk. Ook als je een proefwerk of schriftelijke overhoring mist en je hebt je afwezigheid niet van te voren gemeld, dan is je afwezigheid niet in orde. In de volksmond wordt dit verschijnsel ‘spijbelen’ genoemd. Je loopt dan het risico dat je werk als een onvoldoende wordt beoordeeld.

13. Wat houdt het Nieuw Elan in?

Voor alle duidelijkheid volgen hieronder nog maar een keer de regels van de school in het kader van het nieuw elan:

Roken

Leerlingen mogen binnen de school niet roken (onze 1e en 2e klassers mogen helemaal niet roken in en om de school).

In de pauzes kan er gerookt worden op het schoolplein en op het Maartensplein; dit is de ruimte bij de oude noodbouw bij de Maartenshal. Tijdens de lessen mag er alleen gerookt worden op het Maartensplein.

Bij entrees mag niet gerookt worden.

 Kauwgom

Kauwgom kauwen is verboden in de school

 Eten en drinken

Eten en drinken gebeurt alleen in de kantine en in de pauzes ook in de aula. 

Mobiele telefoons

Mobiele telefoons moeten in de school uitgeschakeld zijn. 

Gangregels

in geen geval eten en drinken op de gangen.

Tijdens de lessen stilte op de gangen.

Niet zomaar door de gangen wandelen. 

Aula

In  de aula mag tijdens de pauzes gegeten en gedronken worden. Na de pauzes kunnen leerlingen in deze ruimte studeren. Eten en drinken is dan taboe.

14. Wat zijn de belangrijkste regels op school?

Regeltjes, regeltjes, regeltjes, ...

Onze school is een grote organisatie met meer dan 1000 leerlingen, docenten, personeelsleden, enz. Om zo’n organisatie soepel te laten draaien zijn regels helaas noodzakelijk. Daarbij moeten twee dingen in het oog worden gehouden: (i) een school is een leeromgeving, waarin leerlingen zichzelf in alle rust moeten kunnen ontwikkelen en waarin docenten de mogelijkheid hebben daarbij een optimale begeleiding te bieden; (ii) de school is een leefomgeving, waarin je je veilig en vrij moet kunnen voelen.
Als een regeltje voor jouw gevoel je vrijheid beperkt, is dat alleen maar om ook rekening te houden met de belangen van je medemensen binnen onze school.  Hoewel je mentor alle regels al met je doorgenomen heeft (althans dat had hij/zij moeten doen), zullen we ze hieronder nog eens herhalen, zodat er geen misverstanden ontstaan.
1. Alle brieven, die betrekking hebben op
absenties, moet je inleveren in de brievenbus van de afdelingsleiders.
2. Het
roken in het gebouw is verboden, ook bij avondactiviteiten. Op het pleintje bij de Maartenshal mag gerookt worden door leerlingen van klas 3 en hoger. De fietsenstalling en het schoolplein zijn dus rookvrij.
3.  Bij elke keer
te laat de volgende dag melden om 8.00 uur bij de conciërge.
4. Om de
studierust in de gangen te waarborgen, is het niet toegestaan voortijdig bij het lokaal aanwezig te zijn.
5. Docenten mogen leerlingen niet voor het
einde van een lesuur laten vertrekken, ook niet bij een proefwerk; zorg dus voor een boek of studiemateriaal om de resterende tijd nuttig te besteden.
6. Ongeoorloofd verzuim (
spijbelen) wordt onmiddellijk gemeld bij de leerplichtambtenaar. De gemiste uren worden in de namiddag dubbel ingehaald. Bij gymnastiek ben je te allen tijde aanwezig; wel aanwezig, maar niet meedoen, is alleen mogelijk als je in het bezit bent van een door de afdelingsleider getekend briefje van thuis.
7. Het is niet toegestaan zich tussen de
fietsen en op de fietsenrekken op te houden, om beschadiging van fietsen te voorkomen. Brommen op het schoolplein en in de stalling is verboden.
8. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de schoolleiding
buitenstaanders in en direct om de school uit te nodigen, te ontvangen of te ontmoeten.
9. Alleen in de
kantine mag gegeten en gedronken worden; in de pauzes mag dit ook in de aula. Kauwgom is verboden.
10. Laat geen
vuil, verpakkingen e.d. achter anders dan in de daarvoor bedoelde bakken, bij overtreding volgt onmiddellijk een strafmiddag.
11. Het aanbrengen van
graffiti op schooleigendommen wordt zwaar gestraft; het in bezit hebben van viltstiften is daarom niet toegestaan.
12. Het dragen van
hoofddeksels in het schoolgebouw is verboden.
13. De
personeelsingang (bij de administratie) is in principe niet voor leerlingen.
14. Vrijdag 7e/8e uur kunnen docenten proefwerken laten
inhalen; op dat uur dus geen baantjes e.d.
15.
Mobiele telefoons dienen in het gebouw uitgeschakeld te zijn, op straffe van in beslagname.
16.
Grove taal en onbehoorlijke gebaren zijn vanzelfsprekend niet toegestaan.
17. Het toe-eigenen van andermans eigendom (
diefstal) zal worden gemeld bij de politie.
18. Voor iedere leerling is een
kluisje beschikbaar.
19. De school is
niet aansprakelijk voor schade door diefstal of vermissing van eigendommen.
20. Het gebruik en/of de verkoop van
alcohol en drugs is ten strengste verboden.
21.
Computergebruik mag alleen volgens het ICT-reglement (ter inzage in de mediatheek en de computerlokalen)

15. Mag je een Grafische rekenmachine gebruiken bij het examen Economie?

De Grafische Rekenmachine wordt bij de Economische vakken om praktische redenen toegestaan. Vrijwel alle kandidaten hebben een dergelijk apparaat bij Wiskunde nodig en zijn er al aan gewend. Op veel scholen wordt het de GR bij het Schoolexamen gebruikt en het ligt dan voor de hand de GR ook bij het Centraal Examen te gebruiken. Nodig is het apparaat bij de Economische vakken niet. Het examen kan ook heel goed met een gewone rekenmachine gemaakt worden en de HAVO CM-kandidaat die geen GR heeft, hoeft er voor het CE niet een aan te schaffen. Bij het vak Management en Organisatie zal het formuleblad bij het examen verstrekt blijven worden.
In  het algemeen geldt nog: een GR mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden aangesloten of met andere apparatuur worden verbonden; het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de GR van een andere kandidaat; het is niet nodig dat het geheugen van een GR wordt gewist voor aanvang van een zitting van het CE.                                (mededeling CEVO)

16. Wat is de Regeling Computergebruik St.-Maartenscollege?

Reglement computergebruik

Sint-Maartenscollege

voor leerlingen

 

Algemene principes

  
Gebruik van de computers op school door leerlingen is toegestaan en wordt aangemoedigd voor zover dergelijk gebruik onderwijskundige doeleinden dient. De computer dient te worden gebruikt op een manier die in overeenstemming is met de gedragsregels van het Sint-Maartenscollege zoals die o.a. zijn vastgelegd in het leerlingenstatuut. In laatste instantie bepaalt de schoolleiding of aan de regels wordt voldaan.
De bestaande wetgeving i.v.m. computergebruik (illegaal verspreiden van software en andere digitale bestanden, cracken, verspreiden van virussen, enz.) is natuurlijk ook van kracht op onze school.
E-mail en webpagina’s dienen uitsluitend voor door de schoolleiding van het Sint-Maartenscollege goedgekeurde communicatie te worden gebruikt.
De privacy van e-mailcorrespondentie wordt niet gegarandeerd. Officiële berichten van gevoelige of vertrouwelijke aard dienen gecodeerd te worden verzonden.
Ieder gebruik van de computers kan worden gecontroleerd.

Gebruiksvoorwaarden

Onderstaande punten gelden als richtlijnen.
De leerling moet de computer achterlaten in dezelfde situatie als hij/zij de computer aantrof bij het begin van de les of sessie. Dit houdt ook in dat geen bestanden op de lokale harde schijf mogen worden aangepast of toegevoegd.
Het bezoeken van Internet-sites, nieuwsgroepen, ftp-servers, chatkanalen, enz. die naar inhoud of vorm niet beantwoorden aan de goede zeden (d.w.z. pornosites, sites met geweld, wreedheden e.d.) is verboden.
Indien de leerling eigen, externe media dient te gebruiken (diskettes of CD-Rom) dan is hij/zij in dat geval verantwoordelijk voor het virusvrij houden van de gebruikte computer.
Leerlingen verzenden of ontvangen geen buitengewoon grote bestanden en verstoren ook niet opzettelijk op andere manieren zodanig de normale werking van het netwerk dat de beschikbaarheid van het netwerk voor anderen wordt belemmerd.
Leerlingen openen, wijzigen of gebruiken geen bestanden, uitvoer of gebruikersnamen van andere personen zonder uitdrukkelijke toestemming van de ander en/of van de aanwezige docent of toezichthouder. 

Sancties

inbreuk op deze richtlijnen kan leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder schriftelijke waarschuwingen, intrekking van toegangsrechten en, in extreme gevallen, verwijdering van het Sint-Maartenscollege. De schoolleiding behoudt zich tevens het recht voor onwettige activiteiten aan de daartoe bevoegde instanties te melden.

17 Hoe werkt de FTP-server van het St.-Maartenscollege?

De ftp-server van het

Sint-Maartenscollege

De ftp-server op het Sint-Maartenscollege is een computer waar leerlingen gebruik van kunnen maken om bestanden op te bewaren. Deze server is te bereiken vanaf de computers in de lokalen 124 en 126, de mediatheek en je computer thuis. Elke leerling van het schooljaar 2003-2004 krijgt 15 Mb aan server-ruimte (dit is te vergelijken met ca. 10 floppy’s).
Het voordeel van de ftp-server is dat je zowel op school als thuis bij de bestanden kunt komen. Je kunt de map beschouwen als een soort postvak. Dit is vooral voor het werken aan projecten en praktische opdrachten erg handig. Je hoeft dus niet meer te slepen met floppy’s.
Bedenk wel dat alles wat op de server staat, valt onder het Reglement Computergebruik Leerlingen. Dit houdt in dat er alleen bestanden in mogen staan die verband houden met je schoolwerk. Het reglement ligt ter inzage in de mediatheek.
Er is voor de mappen geen privacy gegarandeerd: docenten hebben inzage in alle mappen van alle leerlingen. 

Het adres van de server

Om de ftp-server te bereiken open je Internet Explorer en typ je het adres in.
Werk je op een computer op school, dan is het adres:

ftp://inet-svr . (inet-svr is de naam van de ftp-server).

Wil je van buiten school bij de server dan is het adres:

ftp://ftp.st-maartenscollege.nl .

(Er is overigens ook een knop op de voorpagina van de website van het Sint-Maartenscollege.)

 Inloggen

Je krijgt een dialoogschermpje waarin je je gebruikersnaam (loginnaam) en je password moet invoeren.

Loginnaam:  je eigen voornaam (met hoofdletter)

Password:   de 6-cijferige code die op je schoolpasje staat. (tenzij je je password hebt veranderd natuurlijk)

De voornamen kunnen in sommige gevallen niet exact worden weergegeven. Alle accenten e.d. zijn teruggebracht tot de kale letter. Dus é, ê, ë en è  worden gewoon e.  Dit geldt ook voor a, i, u, en o. Alle spaties en apostrofs in de namen zijn vervangen door een liggend streepje ( - ).
Je komt in een scherm waar weinig in te zien is. Links bovenin zie je de naam van de server (inet-svr) en je eigen voornaam. De rest is (nog) leeg. Zodra je een bestand opslaat op de server verschijnt het hier. Soms is het noodzakelijk om het scherm te verversen om het bestand te zien.
Het is verstandig om mappen aan te maken om alles in op te slaan. Bijvoorbeeld een map ‘Wiskunde’, ‘Profielwerkstuk’ e.d. Om een map aan te maken klik je met de rechter muisknop ergens in het vlak en kies je de optie ‘nieuw’ en vervolgens ‘Map’. Je krijgt dan een map met de naam ‘Nieuwe map’. Klik op deze map met de rechter muisknop en je krijgt de optie om de naam te wijzigen. Voer dan een nieuwe naam in.
Je kunt mappen en bestanden vanaf de computer naar je map op de ftp-server kopiëren en uiteraard er ook van af halen. Ook is het mogelijk om met de Officeprogramma’s (Word, Excel, PowerPoint) direct het ftp-adres op te geven als de locatie om een bestand op te slaan.


Werken met Word, Excel e.d.

Als je op school met één van de Office-programma’s werkt, kun je een bestand direct naar de ftp-server wegschrijven, of van de ftp-server ophalen.
Stel, je wil een bestand bewaren in Word. Je kiest ‘Opslaan als’.
Je krijgt het volgende scherm:

Let op de onderkant van het menu: Soms staat de inet-svr hier al (zie onderste plaatje).
Kies dan de inet-svr. Staat er geen inet-svr, kies dan: ‘FTP-locaties toevoegen/wijzigen’. Dubbelklik hierop. Je krijgt het volgende venster:

 

Vul de naam van de FTP-site in: inet-svr
(Als je thuis werkt moet dit zijn: ftp://ftp.st-maartenscollege.nl)
Klik de optie ‘Gebruiker’ aan en vul je voornaam in.
Vul ook je password in.
Druk op OK.
De inet-server is onderaan het lijstje erbij gekomen.

 

 

Dubbelklik hierop en je bent in je map terecht gekomen. Je kunt nu je bestand opslaan, eventueel in een eigengemaakte (sub-)map.
Maak je nog meer bestanden, dan is het niet steeds nodig om die ftp-server weer toe te voegen. Hij staat immers onderaan de lijst met bestandslocaties! Je kunt hier gewoon op klikken en er op opslaan.
Het openen van bestanden gaat op dezelfde manier.
Tijdens het werken met Word blijft de map van jou beschikbaar om er op op te slaan. Maar wat gebeurt er als je Word hebt afgesloten, en je bij de computer weggaat? Kan iemand anders dan in jouw map komen?
Het antwoord is nee. Als iemand na jou Word opent (of je opent zelf Word weer) en naar de ftp-server gaat om iets op te halen, zal er gewoon weer om een gebruikersnaam en een password gevraagd worden. Zo blijven jouw gegevens veilig. 

Password wijzigen

Voor extra veiligheid is het mogelijk om je password te wijzigen. Bedenk dat als je je pasje even kwijt bent dat dan iemand èn je voornaam èn je 4-cijferige code weet. Zo’n persoon zou dan zomaar je map kunnen openen en/of wissen, of andere ongein uithalen.
Je wachtwoord veranderen kan alleen als je op school zit in één van de computerlokalen of in de mediatheek. De procedure is helaas wel wat omslachtig. 

<kies>Start (links onderin)

<kies>Uitvoeren

<tik in>ftp <enter>

<enter> betekent dat je op de enter-toets drukt

(Je krijgt nu een zwart venster.)

<tik in>open inet-svr <enter>

<tik in>inlognaam <enter>

(hier je voornaam invullen)

<tik in>password <enter>

(hier je oude password invullen)

(Als je je password intikt, zie je op het scherm niets gebeuren. Maar het password wordt wel degelijk geregistreerd! Er verschijnt een berichtje dat je verteld dat je ingelogd bent.)

<tik in>literal <enter>

<tik in>site pswd oude-password nieuwe-password <enter>

<tik in >quit <enter>

(Het zwarte venster sluit.)

Uiteraard voer je bij ‘oude-password’ je 4-cijferige code in en bij ‘nieuwe-password’ je zelfbedachte password.
Het password moet minstens 4 tekens lang zijn en mag bestaan uit cijfers en/of letters. Maak het password niet te lang: je moet je password tenslotte onthouden!
Gaat er één en ander mis met deze procedure en je kunt niet meer op de server komen, dan moet je contact opnemen met de ICT-coördinator. 

Heb je nog andere vragen, dan kun je ook bij mij terecht.

J. van den Bent
ICT-coördinator
j.vd.bent@st-maartenscollege.nl

18. Wat is de MaartensStandaard?

In de bovenbouw werken we volgens de MaartensStandaard. Deze houdt het volgende in:
Een leerling komt altijd in de les, op tijd.
Een leerling heeft altijd de juiste boeken en schriften
bij zich.
Een leerling heeft altijd het huiswerk gemaakt, of meldt voordat de les begint de goede reden waarom het huiswerk niet gemaakt is.
Als een leerling niet aanwezig kan zijn in de les, zorgt hij ervoor dat de afdelingsleider dat de dag
van tevoren weet.
Als een leerling ziek is en een toets heeft, wordt dat door de ouder gemeld bij het afmelden van de
leerling.
Een leerling werkt altijd mee aan het tot stand brengen van een goede sfeer in de klas.
Om deze standaard te laten inslijten, gaan we in de bovenbouw officieel werken volgens het ‘detentionsysteem’. Dat houdt in dat op woensdag- en vrijdagmiddag vanaf 15.30 uur tot 17.00 uur lokaal 127 wordt ingericht voor leerlingen die zich niet aan deze regels hebben gehouden.
Leerlingen kunnen op twee manieren worden aangemeld door de docent:
1. de leerling krijgt van de docent te horen dat hij zich moet melden bij de afdelingsleider in een pauze of tussenuur, en krijgt dan ook de straf opgelegd (bijvoorbeeld als een leerling boek, of schrift niet bij zich heeft; kleine vergrijpen dus).
2. de leerling wordt uit de les verwijderd, meldt zich dezelfde dag nog bij de desbetreffende afdelingsleider en krijgt de straf opgelegd (bijvoorbeeld als een leerling boek, schrift én huiswerk niet heeft, of zich misdraagt; grote vergrijpen dus).

19. Kun je een e-mail abonnement nemen op de TAS?

Ja, dat kan geheel gratis. Stuur een mailtje naar abonnementen@koezeweb.info en je
ontvangt voortaan elke maandagavond de TAS in je mailbox. Het bestand is in PDF-formaat
en dus exact gelijk aan de papieren TAS, maar wel in kleur.

20. Wat zijn de regels in de examenzaal (bij examens en schoolonderzoeken) ?

Pennen, gum e.d. moeten in een doorzichtig etui; geen gsm in de examenzaal; niet lopen zonder toestemming van een toezichthouder; geen papieren, boeken mee in de zaal, tenzij anders vermeld op de ’bruine’ envelop; geen tassen en jassen; een half uur na aanvang van de zitting mag een kandidaat niet meer deelnemen aan de toets

21. Wat gebeurt er bij frauduleus gedrag in de examenzaal?

Spreken is verboden zodra de opgaven voor de leerlingen zichtbaar zijn.
Als een leerling in de examenzaal een spiekbriefje of een van de andere verboden hulpmiddelen in zijn bezit heeft dan is hij al strafbaar (bijv. een dicht boek, een uitgeschakelde GSM) .
Lopen in de examenzaal is verboden voor de leerlingen zonder toestemming van de toezichthouder.
Als een leerling in de examenzaal betrapt wordt op frauduleus gedrag dan is de sanctie een één voor het werk.
In uitzonderlijke gevallen kan er bij frauduleus gedrag de mogelijkheid tot herkansen geboden worden.

22. Wat gebeurt er bij fraude met werkstukken?

In het examenreglement staat onderstaande passage:
"Indien een leerling fraude pleegt door een individueel te maken werkstuk of verslag over te nemen van een andere bron en dit werkstuk aan de docent wordt overlegd als zijnde de eigen prestatie, dan wordt voor het voor het werkstuk of verslag het cijfer 1 (één) toegekend."
Onder fraude met werkstukken verstaan we het opzettelijk gebruiken van formuleringen en teksten van anderen. Deze teksten presenteert de fraudeur als zelfgemaakt werk. In de praktijk betekent dit dat leerlingen met knip- en plakwerk een 'eigen'
werkstuk maken. Dit knip- en plakwerk steel je eigenlijk van de maker van de oorspronkelijke tekst en als dat gebeurt dan spreken we van fraude en plagiaat .
Een gefraudeerd werkstuk beoordeelt de docent met een één.
Concrete situaties: Een werkstuk kan bestaan uit informatie van verschillende bronnen. Elke informatiebron moet door de maker van het werkstuk vermeld worden. Het vermelden kan gebeuren door voetnoten te plaatsen. Als de leerling bewust de bronnen die niet betrouwbaar zijn of de bronnen die vermeld staan, maar niet worden gebruikt , noemt, dan levert dat ook een één op.
Alle fraudepogingen worden geregistreerd bij de betreffende afdelingsleider.

23. Ik zit in 4M en wil volgend jaar naar 4H. Kan dat?

Ja dat kan, maar je moet wel aan een aantal eisen voldoen:
a. Je hebt examen gedaan in 6 vakken met gemiddeld een 7,0 op je eindlijst of je hebt examen gedaan in 7 vakken met gemiddeld een 6,5;
b. Je hebt geen onvoldoenden op je eindlijst;
c. Je hebt examen gedaan in de vakken die verplicht zijn in het op de HAVO verplichte profiel;
d. De Doorstroomcommissie (adfeldingsleiders Mavo en Havo en decanen Mavo en Havo) geeft een positief oordeel;
e. Als je op de Havo Wiskunde B kiest, dan ben je verplicht een bijspijkercursus te volgen.

24. Ik zit in 5H en wil volgend jaar naar 5V. Kan dat?

Ja dat kan, maar je moet dan wel een gemiddelde van de cijfers op je eindlijst van minimaal 6,5 hebben.